Bestuur


Joline Beulens
VU University Medical Center
Functie NAV bestuur: Voorzitter
j.beulens@vumc.nl
Annet RoodenburgAnnet Roodenburg
Hogeschool HAS Den Bosch
Functie NAV bestuur: Vice-voorzitter, CEC
a.roodenburg@has.nl
guy_plasquiGuy Plasqui
Maastricht University
Functie NAV bestuur: Penningmeester, Sponsorcie
g.plasqui@maastrichtuniversity.nl
Margreet OlthofMargreet Olthof
Vrije Universiteit Amsterdam
Functie NAV bestuur: secretaris
margreet.olthof@falw.vu.nl
Arienne de Jong
Unilever
Functie NAV bestuur: lid
ariennedejong@hotmail.com
Caroline van RossumCaroline van Rossum
RIVM
Functie NAV bestuur: lid, interne PR-cie
caroline.van.rossum@rivm.nl
Sabita Soedamah-Muthu
Wageningen UR
Functie NAV bestuur: lid
sabita.soedamah-muthu@wur.nl
Sanne van der Made
Newtricious
Functie NAV bestuur: Jong-NAV
sanne.van.der.made@newtricious.nl